Τελικά Απαιτείται Άδεια Πολεοδομίας για την Ανακαίνιση σπιτιού ;
27
Δεκ

Τελικά Απαιτείται Άδεια Πολεοδομίας για την Ανακαίνιση σπιτιού ;

Η απόφαση για την ανακαίνιση σπιτιού έχει ληφθεί και η επιλογή της κατάλληλης κατασκευαστικής εταιρείας έχει γίνει. Μένει ο προγραμματισμός των εργασιών και η λήψη των απαιτούμενων αδειών για την έναρξη όπως Άδεια Πολεοδομίας.

Με την δημοσίευση του νέου νόμου, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται Άδεια Μικρής Κλίμακας ή δεν χρειάζεται καθόλου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Νόμου 4495/17:

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες:

 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • Αγωγοί αερισμού, καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.

Εν αντιθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου Νόμου (4495/17):

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις εξής εργασίες που σχετίζονται με την ανακαίνιση σπιτιού:

 • Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής
 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων
 • Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση σκαλωσιών (ικριωμάτων)
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίο
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων
 • Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων. Χωρίς χρήση ικριωμάτων καθώς και η θερμομόνωση επί επιφάνειας δώματος χωρίς χρήση ικριωμάτων
 • Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια όπως ντουλάπες, γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή/και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι, τραπέζια ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως 3 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων
 • Επίσης:

 • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικία καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας
 • Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις της περιοχής
 • Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων
 • Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων, τεντών.
 • Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου
 • Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων
 • Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα ύψους έως 2,50 μ., πλάτους έως 2,50 μ. και βάθους έως 1 μ.
 • Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων, γηπέδων ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Υπολογισμός ενσήμων εργατοτεχνιτών

Σημειώνεται δε, ότι ανεξαρτήτως έκδοσης της σχετικής άδειας ή όχι για την ανακαίνιση σπιτιού, απαιτείται για ορισμένες εργασίες η ενημέρωση του αντίστοιχου υποκαταστήματος ΙΚΑ για την υποβολή της ΑΠΔ (Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης) Οικοδομοτεχνικού Έργου.